II Otwarty Bieg UKW Mila Kazimierzowska @ Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT, Bydgoszcz [17 czerwca]

II Otwarty Bieg UKW Mila Kazimierzowska


414
17
czerwca
10:00 - 13:00

 Strona wydarzenia
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, Poland
II Otwarty Bieg Banku PeKaO „MILA KAZIMIERZOWSKA” Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy im. Janka Żmudzińskiego

ORGANIZATORZY:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Life+ Joanna Maciejewska

Partnerzy:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Bank PeKaO S.A.

CELE
Upamiętnienie trenera Jana Zmudzińskiego, twórcy AZS Bydgoszcz.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji ruchowej.

Bieg odbędzie się 17 czerwca 2017r. start godzina 10:00 na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W programie zawodów będą:
Bieg memoriałowy im. Janka Zmudzinskiego na dystansie jednej mili (1609 metrów)
I Mistrzostwa Polski Studentów w ulicznym biegu na 1 milę (klasyfikacja indywidualna i drużynowa kobiet i mężczyzn, w skład drużyny wchodzą trzy lub więcej studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności drużyn decyduje suma czasów trzech pierwszych zawodniczek, zawodników danej Uczelni);

Bieg dla dzieci na dystansach:
— Mila Przedszkolaka (do 6 lat), dystans 1609-0 = 169 metrów,
— Mila Małego Żaka (klasy 1-3), dystans ćwierć mili (402 metry),
— Mila Żaka (klasy 4-6), dystans pół mili (804,5 metra).

Bieg otwarty na dystansie 3 mil (4827 metrów);

I Mistrzostwa Polski Studentów w biegu sztafetowym 3x1 mila (klasyfikacja kobiet i mężczyzn, w skład sztafety wchodzą trzy studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności sztafet decyduje miejsce zawodnika z ostatniej zmiany na mecie, każdy uczestnik sztafety może startować tylko raz i tylko w jednej sztafecie, zawodnicy startujący w biegu indywidualnym Mistrzostw Polski Studentów mogą brać udział w biegach sztafetowych).

Miejsce zawodów: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców

____________________________________________________

REGULAMIN
II Otwartego Biegu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „MILA KAZIMIERZOWSKA”
im. Janka Żmudzińskiego
I. ORGANIZATORZY
1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2. Firma Life+ Joanna Maciejewska

II. Partnerzy:
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.
Bank PeKaO S.A.

III. CELE
1. Upamiętnienie trenera Jana Zmudzińskiego, twórcy AZS Bydgoszcz.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji ruchowej.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE
1. Bieg odbędzie się 17 czerwca 2017r. start godzina 10:00 na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
2. Biuro zawodów czynne od godz. 7.30 przy biurowcu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.
3. W programie zawodów będą:
a. Bieg memoriałowy im. Janka Zmudzinskiego na dystansie jednej mili (1609 metrów)
— I Mistrzostwa Polski Studentów w ulicznym biegu na 1 milę (klasyfikacja indywidualna i drużynowa kobiet i mężczyzn, w skład drużyny wchodzą trzy lub więcej studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności drużyn decyduje suma czasów trzech pierwszych zawodniczek/ zawodników danej Uczelni);
b. Bieg dla dzieci na dystansach:
— Mila Przedszkolaka (do 6 lat), dystans 169 metrów,
— Mila Małego Żaka (klasy 1-3), dystans ćwierć mili (402 metry),
— Mila Żaka (klasy 4-6), dystans pół mili (804,5 metra).
c. Bieg otwarty na dystansie 3 mil (4827 metrów);
d. I Mistrzostwa Polski Studentów w biegu sztafetowym 3x1 mila (klasyfikacja kobiet i mężczyzn, w skład sztafety wchodzą trzy studentki/studenci tej samej uczelni, o kolejności sztafet decyduje miejsce zawodnika z ostatniej zmiany na mecie, każdy uczestnik sztafety może startować tylko raz i tylko w jednej sztafecie, zawodnicy startujący w biegu indywidualnym Mistrzostw Polski Studentów mogą brać udział w biegach sztafetowych).
4. Miejsce zawodów: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6. Szczegółowa mapka oraz trasa biegu dostępna będzie na stronie biegu na portalu społecznościowym FACEBOOK oraz na stronie ukw.edu.pl
5. Plan minutowy:
godz. 10.00 — Bieg memoriałowy im. Janka Zmudzinskiego na dystansie jednej mili — I Mistrzostwa Polski Studentów w biegu na milę o Puchar Rektora UKW
godz. 10.15 — Mila Przedszkolaka
godz. 10.30 — Mila Małego Żaka
godz. 10.45 — Mila Żaka
godz. 11.00 — I Mistrzostwa Polski Studentów o Puchar Rektora UKW w biegu sztafetowym 3x1 mila
godz. 12.00 — Bieg open na dystansie 3 mil (start może się przesunąć w przypadku zgłoszenia dużej ilości sztafet — informacja taka ukaże się na stronie biegu z wyprzedzeniem).
Dekoracje w biegach młodzieżowych bezpośrednio po biegu. Zakończenie zawodów i dekoracje zwycięzców w Mistrzostwach Polski Studentów, biegu memoriałowym i open o godzinie 13.00.
Uwaga! Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów mogą ulec nieznacznym przesunięciom. Szczegółowe informacje będą podawane na stronie ukw.edu.pl oraz na portalu społecznościowym FACEBOOK na stronie wydarzenia Mila Kazimierzowska.
6. Trasa przebiegać będzie po terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego, nawierzchnia asfaltowa. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej. Bieg odbywał się będzie na pętli o długości 1609 metrów.
7. Zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu biegu.

IV. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Elektroniczny formularz wraz z szczegółowymi danymi Biegu widnieje w aktualnościach strony głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: ukw.edu.pl Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Bezpośredniej rejestracji będzie można dokonać także w dniu Biegu w biurze zawodów.
3. W Biegu obowiązuje limit 500 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wysłania formularza.
4. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika Organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem, dokonanie wpłaty wpisowego oraz prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego.
Wysokość wpisowego wynosi 25 zł od każdego dorosłego uczestnika Biegu. Wpisowe do zgłoszenia drużyny akademickiej do I Mistrzostw Polski Studentów w biegu sztafetowym 3x1 mila wynosi 60 zł od drużyny.
5. Wpisowe przekazane zostanie na cel charytatywny – leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji dzieciom „Zdążyć z pomocą” – Kacpra Grzeszczaka z Bydgoszczy oraz podopiecznej Fundacji Onkologicznej „Alivia” – Aliny Kuczkowskiej-Krukowskiej. Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby niepełnoletnie (każdy uczestnik Biegu może przekazać w dowolnej wysokości datek na cel charytatywny do oznakowanej puszki wystawionej w biurze zawodów).
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów i na stronie Biegu podanej wyżej.
7. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator oprócz ubezpieczenia z tytułu NNW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
8. Na przedniej części koszulki powinien zostać przymocowany numer startowy. Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie numeru startowego przypiętego do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
9. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania,
w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego
i kodeksu cywilnego.
10. Decyzje służby medycznej, co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne.
11. Wszelkie zmiany dotyczące zapisu np. przepisanie numeru na innego zawodnika, zmiana dystansu — wymagają dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł. Kwota ta w całości zostanie przekazana na cel charytatywny – wskazany przez UKW.

V. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w czwartek i piątek oraz w sobotę – 15, 16, i 17 czerwca br w godzinach 13.00–16.00 w siedzibie UKW w pok.1 w budynku głównym przy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy. W dniu zawodów możliwy będzie odbiór pakietów w godz. 7.30–9.30 na terenie BPPT ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 w Bydgoszczy. W dniu zawodów możliwy jest odbiór pakietów WYŁĄCZNIE przez osoby mieszkające poza Bydgoszczą.
2. Podczas odbioru pakietu dorośli zawodnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
3. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę na podstawie oryginału „Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego i po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej Biegu.
4. Nieodebrane pakiety startowe przepadają (Nie będą wysyłane i nie będzie możliwy ich odbiór w terminie późniejszym).

VI. KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW
1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Studentów kobiet i mężczyzn, (tylko w biegu memoriałowym na 1 milę).
b. Klasyfikacja Drużynowych Mistrzostw Polski Studentów kobiet i mężczyzn, (tylko w biegu memoriałowym na 1 milę).
c. Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja mężczyzn (bieg na milę, bieg na trzy mile).
d. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Studentów kobiet i mężczyzn w biegu sztafetowym 3x1 mila.
e. Klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych
f. Klasyfikacja dzieci.
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
3. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski w biegu na milę zobowiązani są do przedstawienia w biurze zawodów aktualnej legitymacji studenckiej, dotyczy to startów indywidualnych i drużynowych, brak legitymacji uniemożliwia start w zawodach rangi Mistrzostw Polski Studentów.
4. O miejscu w klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw Polski Studentów decydować będzie suma trzech najlepszych czasów studentów danej drużyny, reprezentujących jedną Uczelnię, przy czym dopuszcza się start większej ilości zawodników w jednej sztafecie).
5. Zawodnik na mecie bez numeru do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

VII. NAGRODY
1. Każdy uczestnik otrzymuje specjalny medal okolicznościowy. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I–III w poszczególnych kategoriach otrzymają medal adekwatny do zajętego miejsca.
2. Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i medale:
za zajęcie I miejsca- puchar Rektora UKW
za zajęcie II miejsca- puchar Prezesa Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
za zajęcie III miejsca- puchar Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
3. Zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacji studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół gimnazjalnych otrzymują puchary i medale:
za zajęcie I miejsca- puchar Rektora UKW
za zajęcie II miejsca- puchar Prezesa Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
za zajęcie III miejsca- puchar Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.
Nagrody rzeczowe są przewidziane dla zwycięzców w przypadku pozyskania sponsora.
Wszelkie protesty i uwagi dotyczące odbytego biegu i kolejności uczestników nagradzanych i wyróżnionych należy zgłaszać do Organizatora na 15 min przed dekoracją, a jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VIII POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE
1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów startowych.
2. Kolejność na mecie potwierdzi organizator na podstawie pomiaru elektronicznego. Decyzje powyższe są ostateczne.
3. Zawodników każdego biegu obowiązuje limit czasu, który wynosi odpowiednio:
o na dystansie mili: 10 min
o na dystansie trzech mil: 45 min
4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.
IX ORGANIZACJA MIEJSCA ZAWODÓW
1. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta.
2. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
4. Każdy zarejestrowany Uczestnik Biegu jest objęty ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Organizatora.
5. Trasę Biegu i organizację zawodów zabezpieczać będą wolontariusze – studenci I roku studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW oraz Koło Naukowe UKW „Co w trawie piszczy”.

X KONTAKT Z ORGANIZATOREM
1. Kontakt do organizatora:
Dział promocji UKW:
Sławomir Łaniecki, mail: [email protected], tel. 601 560 975
Organizator I:
Błażej Stankiewicz, mail: [email protected], tel.: 602 380 433
Organizator II:
Joanna Maciejewska, mail: [email protected], tel.: 531 401 512

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane i przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy II Otwartego Biegu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „MILA KAZIMIERZOWSKA” im. Janka Zmudzińskiego. W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.
4. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922).
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział uczestnika w Biegu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
5. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.
7 Składając deklarację udziału w Biegu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
8 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, wykonania zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z organizowanym Biegiem lub działalnością Organizatora.
9 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania w sposób nieograniczony wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z organizowanym Biegiem lub działalnością prowadzoną przez Organizatora.
10 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
11 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
12 Organizator Biegu pozostawia sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej wydarzenia.
13 Wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje wyłącznie Organizator.

Bydgoszcz, 04.04. 2018 r.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Bydgoszczy :

Biorę ślub w 2018 roku
Toast Club
Bydgoszcz Holi Festival - Święto Kolorów w Bydgoszczy
Różopole - Myslecinek
Enea Bydgoszcz Triathlon 2018
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka
Nightskating Bydgoszcz #1/2018
Park Kochanowskiego
Hrabi "Wady i waszki" prapremiera // 23.08 godz.18 // Bydgoszcz
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Pies w biurze
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy
Cannibal Corpse / 4 VIII / Bydgoszcz "Estrada"
Estrada stagebar
Woda Bydgoska + FUN Swimrun 2018
Aktywna Bydgoszcz
XVI Muszla Fest - 17/18.08.2018 Bydgoszcz - Myślęcinek
Myślęcinek, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Polska