Oppressed // Tomasz Górnicki @ Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz [od 19 stycznia do 1 marca]

Oppressed // Tomasz Górnicki


164
19
sty.
 
- 1
mar.
18:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Bydgoskie Centrum Sztuki
Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz
[scroll down for English]

Tomasz Górnicki // OPPRESSED
19.01 — 01.03.2018
wernisaż: 19 stycznia, 18:00

Wystawa rzeźb Tomasza Górnickiego OPPRESSED jest opowieścią o ucisku i opresji, której filarami są religia, państwo, płeć i kultura.

artist statement:
„Coraz mocniej odczuwam formy ucisku społecznego, którego filarami opresji są religia, państwo, płeć i kultura.
Zarówno godło w przedszkolu, kamera przemysłowa na ulicy, krzyż w sejmie czy burka na twarzy, są dla mnie manifestacjami władzy i kontroli.
Do narzucania światopoglądu religia jako system wykorzystuje ludzką potrzebę wiary i strach przed śmiercią. Państwo manifestuje swoją władzę przez kontrolę, dystrybucję dóbr i cenzurę. Płeć jest determinantą sposobu myślenia, zachowania, odgrywania ról, spełniania funkcji biologicznych. Kultura to imperatyw czczych small talków, generator plastikowego krajobrazu, śmieciowej estetyki billboardów, fatalnej architektury, konsumpcyjnego bełkotu reklam, penetrujący i przekształcający ludzkie umysły. Uprzedmiotawia ludzkie ciała, odrywa je od osoby, i kiedy są nieużyteczne jako jej element — nienormatywne, stare, chore – skazuje je na niewidzialność, czyli śmierć za życia.”

Bilety: normalny — 5 zł, ulgowy — 3 zł
Wstęp na wernisaż — bezpłatny
Bilet na pokaz VR «Kamienny ogród Stanisława Horno — Popławskiego» — 10 zł

//

TOMASZ GÓRNICKI (ur.1986) to jeden z najciekawszych rzeźbiarzy młodego pokolenia w Polsce. Otrzymał dyplom Magistra sztuki z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2010 w pracowni Janusza Antoniego Pastwy. W swojej twórczości płynnie porusza się w obrębie wielu technik i materiałów, naprzemiennie pracując w marmurze, glinie, brązie, czy stali. Górnicki jest także jednym z niewielu rzeźbiarzy w Europie, którzy w tak bezkompromisowy sposób anektują przestrzeń ulicy na potrzeby swojej twórczości.

Wybrane wystawy i instalacje:
2012 „Untouchable" Mediations Biennale, Poznań, wyróżnienie specjalne
2013 „KOSMOS” Wystawa indywidualna w SOHO Factory, Warszawa
2014 „Friends in my head” Wystawa indywidualna w MiTo Gallery, Warszawa
2014 „27” Wystawa indywidualna w OW ZPAP, Warszawa
2015 “Tradycje Awangardy w salonach Automobili” Wystawa zbiorowa, Warszawa
2015 „27” Wystawa indywidualna w Gallery Bakari, Reykjavik, Islandia
2015 „Kłus/Stęp/Cwał” Wystawa zbiorowa w Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku, CRP Orońsko
2015 „Cień” instalacja w Pasażu Italia, Warszawa
2016 «Słuchaj/Patrz/Krzycz» Instalacja na Placu Konstytucji, Warszawa
2016 «Underbridge Homeless Jesus» Instalacja na ulicy Solec, Warszawa
2016 «Give me a break» Instalacja na ANMP, Częstochowa
2016 «Okamgnienie» Instalacja na Wisłostradzie, Warszawa
2016 «Young Poland» Wystawa zbiorowa, Budapeszt, Węgry
2017 13 URBAN COMTEMPORARY, Paryż, Francja
2017 «Archetypes» Wystawa indywidualna, Gandawa, Belgia

— Tomasz Górnicki // OPPRESSED
19/01/2018 — 01/03/2018
Opening: January 19, 6 p.m.

Tomasz Górnicki’s sculpture exhibition OPPRESSED is a tale of struggle and oppression, with foundations in religion, state, gender and culture.

artist's statement:
“More and more I feel the forms of social oppression, whose foundations are religion, state, gender and culture.
The emblem in kindergarten, the surveillance camera on the street,
the crucifix in the parliament, or the burka over the face are manifestations of power and control for me.
To impose a worldview, religion as a system uses the human need for faith and our fear of death. The state manifests its power through control, distribution of goods and censorship. Gender is a determinant of a way of thinking, behaving, playing roles, and fulfilling biological functions. Culture is the imperative of empty small talk, a generator of a plastic landscape, junk billboard aesthetics, disastrous architecture, and consumeristic gibberish of advertisements, penetrating and transforming human minds. It objectifies human bodies and detaches them from the person. When they become useless as its instruments — non-normative, old, or sick – it condemns them to invisibility; or death during life.”

Tickets: Regular — 5 PLN, Concessions — 3 PLN
Opening night — Free
A ticket to the VR show «Stone Garden» about Stanisław Horno-Popławski – 10 PLN

//

TOMASZ GÓRNICKI (b. 1986) is one of the most interesting sculptors of the new generation in Poland. He received his Master of Arts with honours, at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, in 2010 in the studio of Janusz Antoni Pastwa. In his work, he moves seamlessly between techniques and materials, working alternately in marble, clay, bronze, and steel. Górnicki is also one of the few sculptors in Europe who, in such an uncompromising manner, annexes street space to meet his creative needs.

Selected exhibitions and installations:
2012 “Untouchable", Mediations Biennale, Poznań, distinction awarded
2013 “KOSMOS” individual display, SOHO Factory, Warsaw
2014 “Friends in my Head”, individual display, MiTo Gallery, Warsaw
2014 “27” individual display, OW ZPAP, Warsaw
2015 “Traditional Avant-gardes in Automobile Salons” group exhibition, Warsaw
2015 “27” individual display, Bakari Gallery, Reykjavik, Iceland
2015 “Kłus/Stęp/Cwał”, group exhibition, CRP, Orońsko
2015 “Cień”, installation in Pasaż Italia, Warsaw
2016 “Słuchaj/Patrz/Krzycz”, installation in Constitution Square, Warsaw
2016 “Underbridge Homeless Jesus”, installation on Solec Street, Warsaw
2016 “Give me a Break” installation at ANMP, Częstochowa
2016 “Okamgnienie” installation on the bank of the Vistula River, Warsaw
2016 “Young Poland”, group exhibition, Budapest, Hungary
2017 13 URBAN COMTEMPORARY, Paris, France
2017 “Archetypes” individual display, Ghent, Belgium
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Bydgoszczy :

Biorę ślub w 2018 roku
Toast Club
12. Drums Fusion: Apocalyptica - Wyspa Młyńska, Bydgoszcz
Wyspa Młyńska w Bydgoszczy
Kortez z zespołem / Bydgoszcz / 02.06.2018
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
3. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy
CWZS Zawisza Bydgoszcz
130 lat komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka
Cudowny świat bajek Disneya
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
VI edycja #TerenowaMasakra
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek
Bass Astral x Igo Wakepark Bydgoszcz
Wakepark Bydgoszcz